23.08.2016

Штат кафедри

Рикало Надія Анатоліївна

Зав. кафедри, проф.,д.мед.н.

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», після чого навчалась у магістратурі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а також працювала лікарем-інтерном у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. На посаді асистента кафедри патофізіології працювала з 27 серпня 2001 року. Протягом 2003-2006 років навчалася у аспірантурі з відривом від виробництва, яка завершилась достроковим захистом кандидатської дисертації у 2006 році. Під час навчання в аспірантурі продовжувала працювати на кафедрі патофізіології за сумісництвом. З 1 жовтня 2008 року – на посаді доцента кафедри патофізіології. З 27 серпня 2009 року призначена на посаду в.о. завідувача кафедри патофізіології. Рішенням атестаційної колегії МОН України 14.04.11р. присвоєне вчене звання доцента кафедри патофізіології. 10 листопада 2011 року присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності «патологічна фізіологія», а 25 лютого 2016 року присвоєно вчене звання професора кафедри патофізіології. З 2012 року по теперішній час працюю на посаді завідувача кафедри патофізіології.

Навчально-методична робота

Проводить практичні заняття для студентів усіх факультетів як українською, так і англійською мовами. Читає лекції українським та іноземним студентам.
Згідно до тематико-календарного плану практичних занять здійснює контроль знань студентів на підсумкових заняттях (практичні навички) та комплексні іспити у студентів усіх факультетів, які навчаються українською чи іноземною мовами.
У роботі використовує контроль знань студентів за допомогою тестових завдань з бази даних ліцензійного іспиту «Крок-1» та розроблених на кафедрі, ситуаційних задач, моделювання патологічних процесів на експериментальних тваринах.
Щорічно бере участь у створенні тестів до ліцензійних іспитів „Крок-1” (20-30 тестових завдань кожного року).
Очолює методичну роботу на кафедрі. Бере активну участь у розробці методичної літератури для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (денної та заочної форми навчання) українською та іноземною мовами. Займається корекцією та затвердженням робочих програм з дисципліни «патологічна фізіологія» для різних факультетів. Розробкою тематичних та календарних планів лекцій і практичних занять на семестр для всіх факультетів. У 2016 році розробила нову робочу програму для аспірантів.
Затверджує індивідуальні плани викладачів на новий навчальних рік. Проводжу корекцію календарних планів лекцій та практичних занять на семестр для всіх факультетів. Переглядає методичні посібники для викладачів, а також переглядає та рецензує екзаменаційні білети для усіх факультетів всіма мовами. Здійснює перегляд запитань на сайт кафедри «Мінімальний рівень знань» для студентів усіх факультетів. Відвідує лекції та практичні заняття, що читаються та проводяться доцентами та асистентами кафедри з наступним їх обговоренням. Бере участь у роботі методичних конференцій університету. Проводить атестацію поточної успішності студентів усіх факультетів, а також аналіз біжучої успішності студентів (за підсумками зимової та літньої сесії). Складає розклад занять та іспитів. Займається організацією консультацій та здійснює контроль за якістю їх проведення, а також організацією інструктивно-методичної наради з питань проведення заліків та іспитів. Аналізує підсумки екзаменаційних сесій. Доповнює новими джерелами додаткову літературу для викладачів та студентів. Переглядає методичні посібники для студентів усіх факультетів на українській та іноземних мовах. Проводить контроль за навчально-методичною роботою та веденням документації на кафедрі викладачами. Перевіряє якість проведення викладачами навчального процесу (лекції, практичні заняття) та організації відпрацювань на кафедрі пропущених студентами практичних занять та лекцій. З 2015 року займається підготовкою звітів про роботу кафедри патофізіології за поточний навчальний рік та планами роботи на наступний рік. Займається підготовкою звіту кафедри про публікації навчально-методичних матеріалів (посібників та статей). Проводить наради серед співробітників кафедри по створенню і обговоренню тестових завдань МЛІ «Крок-1» зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», згідно вимог Центру тестування МОЗ України. Здійснює обговорення плану кафедри патофізіології та затвердження індивідуальних планів викладачів. Проводжу перевірку готовності кафедри до проведення екзаменаційної сесії. Затверджує методичні розробки кафедри патофізіології. Здійснює організацію та методичне забезпечення навчального процесу на стоматологічному, медичному та фармацевтичному факультетах. Проводить аналіз і контроль за станом методичного забезпечення навчального процесу для студентів з англійською мовою викладання на кафедрі. Обговорює стан та оновлення матеріалів на інтернет-сторінках кафедри. Обговорює план роботи в наступному році, затверджує робочі програми на осінній та весняний семестри. Розглядає та затверджує робочі програми для різних факультетів, а також затверджує робочі програми з дисципліни, що викладаються на фармацевтичному, медичному та стоматологічному факультетах. Займається організацією навчально-методичної та виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі патофізіології.
Підготувала до друку навчальний посібник «Типові патологічні процеси та порушення обміну речовин» для студентів медичного, фармацевтичного і стоматологічного факультетів англійською мовою, навчальний посібник на тему: «Типові порушення обміну речовин» для англомовних студентів, а також навчальний посібник на тему: «Патофізіологія крові».
З 2016 року є організатором проведення інтелектуально-розважального шоу «Ліга ПАТфіз» для студентів різних факультетів. Займається організацією і проведенням наукових студентських гуртків кафедри патофізіології з 2015 року. Щорічно проводить студентську наукову конференцію «Перший крок в науку». Бере участь у роботі Вченої ради університету, факультетів медичних №1 та №2 та усіх заходах, що проводить ректорат та деканати університету. Займаюється роботою у республіканському товаристві патофізіологів, роботою у профільному методкомі, а також у профкомі ВНМУ співробітників. Відвідуює конференції молодих вчених.
Підготувала екзаменаційні білети для студентів усіх факультетів українською та іноземною мовами, які щорічно переглядаються та доповнюються.
Очолює щорічну організацію та проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології. Розробила комплексні теоретичні завдання, тести 3-го рівня складності та практичні навички для проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології.
Регулярно підвищує рівень професійної підготовки. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія», терміном 1 місяць, на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.
У 2018 році була головою комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «стоматологія».
Неодноразово відзначена почесними грамотами.

Науково-дослідна робота

Щорічно публікує 13-15 наукових праць та регулярно бере участь у роботі Конгресів та Пленумів товариства патофізіологів, наукових конференцій.
З 2011 до 2016 року очолювала НДР кафедри патофізіології на тему: «Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування».
З 2017 року очолюю НДР кафедри патофізіології на тему: «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». (експериментальне дослідження).
На теперішній час є науковим керівником трьох аспірантів кафедри патофізіології: ас. Олійник Ю.М., ас. Романенко І.В., ас. Байло О.В. Під керівництвом проф. Рикало Н.А. виконані та захищені 6 кандидатських дисертації: Піліпонова В.В. на тему: «Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів» за фахом 14.03.03 «нормальна фізіологія»; Іваниця А.О. на тему: «Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: залежність від статі, віку та соматотипу»; Полінкевич С.Г. «Вікові особливості репаративної регенерації печінки щурів при хронічному тетрахлорметановому гепатиті»; Гумінська О.Ю. «Стан специфічної реактивності організму статевонезрілих щурів на тлі медикаментозного гепатиту»; Андрощук О.В. «Особливості репаративної регенерації печінки та нирок при медикаментозному їх ураженні у статевонезрілих щурів, патогенетична корекція»; Яровенко Л.О. «Вікові особливості ушкодження та регенерації печінки у щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, шляхи корекції виявлених порушень».
Щорічно бере участь у конференціях та наукових конгресах, що проводяться в Україні та її межами. Щороку є офіційним опонентом дисертаційних робіт за спеціальністю «патофізіологія».
Була членом апробаційної ради за спеціальністю «нормальна фізіологія і анатомія» у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 5ть разів виступала у якості рецензента на апробаційній раді.
Є організатором школи патофізіологів у вінницькому національному медичному університеті до дослідженнях механізмів ушкодження та регенерації печінки та інших органів, за умов патогенетичної дії зовнішніх та внутрішніх чинників.
Активно бере участь у наукових конференціях, пленумах, з’їздах, семінарах.
Опубліковано понад 120 наукових праць, 8-ти Деклараційних патентів на корисну модель. Є співавтором навчального посібника «Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування» (Вінниця, 2014), а також підручника «General and Clinical Pathophysiology» (Вінниця, 2016).

Березняк Михайло Андрійович

Доцент, к.мед.н.

У 1971 рік закінчив Вінницький державний медичний інститу. З 1971 року працював асистентом кафедри нормальної анатомії. З 1971-1978 – звільнений секретар комсомольської організації Вінни цького державного медичного інституту. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив загальної вертикальної вібрації на ріст і формоутворення скелету кінцівок в інбридних тварин». З 1978 по 1984 – замісник декана лікувального факультету Вінницького державного медичного інституту. З 1978 року і по сьогодні працює на кафедрі патофізіології. У 1984 році отримав вчене звання «доцент». З 1984-1986 – займав посаду проректора по виховній роботі Вінницького державного медичного інституту. З 1986-1990 – звільнений секретар партійної організації інстититута. Має більше 30 наукових-методичних праць. Викладає патологічну фізіологію вітчизняним студентам медичного та фармацевтичного факультетів.

Піліпонова Вікторія Володимирівна

Доцент, к.мед.н.

В 2000 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2004 року – асистент кафедри патофізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з 2013 року і по теперішній час – доцент цієї ж кафедри.
В 2012 році у ВНМУ ім. М.І. Пирогова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів» за фахом 14.03.03 «нормальна фізіологія».
Активно приймає участь у підготовці лекцій, методичних розробок та рекомендацій для практичних занять, тестових і контрольних завдань.
Читає лекції студентам ІІІ курсу медичного факультету (спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія»), ІІ-ІІІ курсу стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету (очна та заочна форма навчання) українською, російською та англійською мовами.
Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції».
Щорічно готує студентів до звітної Наукової конференції молодих вчених «Перший крок в науку», студенти неодноразово займали призові місця на наукових конференціях та Всеукраїнських олімпіадах.
Активно бере участь у науково-методичних конференціях та конгресах різного рівня.
Науково-педагогічний стаж у ВНМУ – 18 років. Опубліковала 45 науково-методичних праць, з них – 25 статей опубліковано в фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 2 у закордонному виданні, що входить до переліку Scopus, 1 патент на корисну модель.

Іваниця Аріна Олександрівна

Доцент, к. мед. н.

В 1999 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». З 2005 року – асистент кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з 2015 року і по теперішній час – доцент цієї ж кафедри. В 2014 році у ВНМУ ім. М.І. Пирогова захистила кандидатську дисертацю на тему: “Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: залежність від статі, віку та соматотипу” за фахом 14.03.03 – нормальна фізіологія. Читає окремі лекції студентам ІІІ курсу медичного факультету (спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія»), ІІ-ІІІ курсу стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету (очна та заочна форма навчання) українською, російською та англійською мовами. Виконує обов’язки завуча кафедри патофізіології по роботі зі студентами фармацевтичного факультету та по роботі з іноземними студентами. опубліковала 18 науково-методичних праць, з них – 5 статей опубліковано в фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 1 у закордонному виданні, що входить до переліку Scopus. Взяла участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств.

Яровенко Людмила Олександрівна

Асистент, к. біол. н.

 

У 2010 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Отримала диплом магістра, спеціальність: “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”, кваліфікація: викладач хімії, вчитель біології і основ екології.
З жовтня 2010 р. була прийнята на кафедру патофізіології на посаду старшого лаборанта.
В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості ушкодження та регенерації печінки у щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, шляхи корекції виявлених порушень» та отримала диплам кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія».

Мовчан Тетяна Леонідівна

Асистент

У 2008 році закінчила Луганський державний медичний університет за
спеціальністю «Лікувальна справа». З 2008 р. по 2016 р працювала
асистентом кафедри патофізіології у Луганському державному медичному
університеті. Має 18 наукових публікацій, 3 деклараційних патенти на
корисну модель та одну монографію. У Вінницькому національному
медичному університеті імені М.І. Пирогова працює з вересня 2016 року.
Викладає патологічну фізіологію вітчизняним та іноземним студентам
медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Олійник Юлія Михайлівна

Асистент

В 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2012 по 2014 рік проходила інтернатуру на базі Міської клінічної лікарні №1 міста Вінниці за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2013 року була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова за сумісництвом. В 2014 році закінчила інтернатуру та була прийнята на посаду викладача – стажиста цієї ж кафедри. З серпня 2015 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З 2016 року являється секретарем кафедри. Приймає активну участь у роботі студентського наукового гуртка кафедри. З 2016 року навчається у аспірантурі Вінницького національного медичного університету за спеціальністю «Медицина-222» та працює над написанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософських наук. Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». Співавтор 4 навчально-методичних рекомендацій для практичних занять з патофізіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Загальна кількість публікацій – 21, одна із статей входить до переліку Scopus та 1 патент.

Романенко Ірина Володимирівна

Асистент

В 2008 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2008 по 2010 рік проходила інтернатуру на базі ВОПЛ №2 за спеціальністю «Психіатрія». З 2010р до 2013р. працювала психіатром у ВОПЛ №2. У 2013 року була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З серпня 2014 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю «Клінічна патофізіологія». Викладає патологічну фізіологію вітчизняним та іноземним студентам медичного та стоматологічного факультетів. З 2018 року навчається у аспірантурі Вінницького національного медичного університету за спеціальністю «Медицина-222» та працює над написанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософських наук. Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». Співавтор 4 навчально-методичних рекомендацій для практичних занять з патофізіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Загальна кількість публікацій – 13,в тому числі патент на корисну модель. З 2021р. зав навчальної роботи кафедри для медичного 1,2 та стоматологічного факультетів.

Грушко Тетяна Анатоліївна

Асистент

В 2008 році отримала вищу медичну освіту у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа», диплом з відзнакою.
З 2008 по 2010 рік проходила інтернатуру на базі МКЛ ШМД м. Вінниці за спеціальністю «Внутрішні хвороби».
З 2010 по 2015 рік займала посаду лікаря-терапевта у КЗ «ЦПМСД №6». З 05.05. 2014 по 30. 12.2014 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі ВНМУ ім. Пирогова із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
У 2015 році була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. Пирогова. З вересня 2016 року переведена на посаду асистента кафедри, яку обіймає на теперішній час.
2016 рік – курси підвищення кваліфікації у Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю «Клінічна патофізіологія».

Семенчук Світлана Анатоліївна

Асистент, доктор філософії

В 2012 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2012 по 2014 рік навчалась в інтернатурі по спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», працювала лікарем-інтерном в КЗ «ЦПМСД №6», м. Вінниця. Паралельно навчалась в магістратурі ВНМУ на кафедрі внутрішньої та сімейної медицини, спеціальність – «Сімейна медицина», захистила магістерську роботу на тему: «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в поєднанні з коморбідною пептичною гастродуоденальною патологією: особливості кислотосупресивної, антирефлюксної, анти-НР-фармакотерапії», отримала кваліфікацію магістра медицини, диплом «з відзнакою». Працювала лікарем загальної практики – сімейної медицини в КЗ ЦПМСД № 6 з серпня 2014 року по грудень 2014 року. В грудні 2014 року вступила до аспірантури з відривом від виробництва на кафедру клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В січні 2020 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність L-аргініну L-глутамату в комплексній фармакотерапії стабільної ішемічної хвороби серця» за фахом 14.01.28 – клінічна фармакологія та отримала диплом доктора філософії.
З грудня 2018 року по теперішній час працює асистентом кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Асистент Семенчук С.А. активно приймає участь у науковій роботі кафедри, є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці. Активно бере участь у науково-методичних конференціях та конгресах різного рівня.
В жовтні 2020 року пройшла зарубіжне стажування в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств. Стажування відбулося на клінічних базах медичного факультету університету Сорбонна (Париж, Франція).
В січні 2021 року пройшла підвищення кваліфікації із загальної патофізіології на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Науково-педагогічний стаж у ВНМУ – 7 років. Асистентом Опубліковано 14 науково-методичних праць, з них – 6 статей опубліковано в фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 – у закордонному виданні, що входить до переліку Scopus та 1 патент на корисну модель «Спосіб оптимізації функції печінки у хворих з постінфарктним кардіосклерозом».

Цибулюк Іван Дмитрович

Викладач-стажист

В 2019 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет їм. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2019 по 2021 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «Отоларингологія». З липня 2021 працює лікарем отоларингологом у КНП «ВМКЛ ШМД». У жовтні 2021 року прийнятий на посаду викладача-стажиста кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Мельник Богдан Леонідович

Технічний секретар

У 2019 році вступив до ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2021 року працює на посаді лаборанта та технічного секретаря кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. В разі виникнення будь-якого роду запитань звертатись

Mail to s007862@vnmu.edu.ua